zaterdag 12 januari 2019

Gas versus het fundamentele recht op veiligheid


Gas bepaalt het drama in Groningen. De aardbevingen, de onzekerheid. De verwoesting van woningen en kerken, de psychische verwoesting bij mensen die volstrekt onmachtig waren toen zij door de bevingen werden getroffen. En nog altijd wachten op herstel en veiligheid.
    Minister Wiebes heeft pas weer over de hoogte van de gaswinning besloten. Tegen dit besluit kunnen mensen, zowel overheden als burgers, in beroep gaan. Dat ook burgers dat doen in belangrijk. Heel Groningen lijdt en strijdt. Die strijd moet gewonnen worden. Waar dit nog kan. Ook wij (mijn partner en ik) hebben bezwaar aangetekend bij de Raad van State.

Minister Wiebes moet de hoogte van de gaswinning afwegen tegen de belangen van de mensen die in Groningen wonen. Hij doet dat verkeerd. Uiteindelijk zijn in zijn visie de bewoners de sluitpost. Voor nog heel wat jaren. Het is een foute afweging.
    Hieronder kun je kennisnemen van enkele passages uit ons beroepschrift, het begin en het eind:

Leveringszekerheid gaat voor alles bij minister Wiebes.
      ‘Het uitgangspunt voor de gaswinning voor de komende jaren is om niet meer gas uit het Groningenveld te winnen dan noodzakelijk is voor de leveringszekerheid’ – deze zin op de eerste pagina van het instemmingsbesluit maakt de keus van de minister duidelijk: leveringszekerheid gaat vóór alles. Uitgangspunt is niet de veiligheid van de inwoners, of de leefbaarheid in het gaswinningsgebied. In het besluit wordt gesproken over veiligheid, schadeherstel en versterking, maar leidend in de motivering is en blijft dat er geproduceerd wordt ‘zoveel als nodig is’.

Aan het eind ons verzoek aan de Raad van State om het instemmingsbesluit van minister Wiebes te vernietigen:

      In Groningen en een deel van Drenthe worden we nu al jaren geconfronteerd met aardbevingen en bodemdaling die het gevolg zijn van de gaswinning. Het voorliggende besluit biedt geen zicht op verbetering voor de komende jaren. We verwachten van de overheid dat ze bescherming biedt van de fundamentele grondrechten. In dit verband betekent dit: leven zonder in levensgevaarlijke situaties te komen, zonder gewond te raken, gezondheidsschade op te lopen of materiële schade te lijden als gevolg van aardgaswinning. Wij willen ons veilig voelen en erop te kunnen vertrouwen dat de overheid onze belangen op korte en lange termijn beschermt. Daarbij behoren ook gezondheid, leefbaarheid, bescherming van eigendom, behoud van cultuurhistorische en natuurlijke waarden en een positief toekomstperspectief.
      Dat betekent in onze ogen dat de gaswinning, conform het zwaarwegende advies van het Staatstoezicht op de Mijnen, al veel sneller naar 12 miljard omlaag dient te worden gebracht. Het is ons inziens onverantwoord en onaanvaardbaar dat de gaswinning in 2018-2019 en ook nog tot 2022 op een zo hoog niveau zou blijven. Een forse ingreep is nodig om ons weer veiligheid en perspectief te bieden en de kans op schade sterk te verlagen. In de besluitvorming moeten een eerlijke, transparante afweging van belangen wordt gemaakt, waarbij de gevolgen die de gaswinning voor de mensen en het gebied heeft volledig worden meegewogen en niet langer onderschikt zijn aan leveringszekerheid.
    We vragen u dan ook om het instemmingsbesluit te vernietigen. En de minister aan te sporen tot snellere, concretere stappen om tot reductie van de gaswinning te komen. Dat dit gasjaar op het moment dat u zich uitspreekt al deels voorbij is, is ons inziens geen reden om toe te staan een ondeugdelijk besluit te handhaven. Een beslissing met zulke vérstrekkende gevolgen, vraagt om een grondige, principiële beoordeling.


Tot zover een stukje uit ons beroepschrift. Uiteraard strijden burgers niet alleen. Samen met de Groninger Bodembeweging, met het Groninger Gasberaad, met de SP, GroenLinks, PvdA, Milieudefensie, de FNV en vele anderen. De Raad van State gaf ons eerder gelijk. Het is een facet van de strijd die breder is, maar geen onbelangrijke!Meer informatie bijvoorbeeld op de website van de Groninger Bodembeweging
https://www.groninger-bodem-beweging.nl/